skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat

NORMATIVA DE SOL·LICITUD D’ESPAIS I MATERIALS

La sol·licitud d’espais i materials municipals es regeix pel que determina el Reglament d’equipaments i materials municipals de Begues que podeu consultar en aquest enllaç:

https://bop.diba.cat/anunci/3096234/aprovacio-definitiva-del-reglament-d-utilitzacio-d-equipaments-i-materials-municipals-ajuntament-de-begues

Llegiu-lo atentament per tal que disposeu de tota la informació.

Com a aspectes a destacar, cal que tingueu en compte:

  • Ompliu la instància d’Utilització d’equipaments i materials municipals de la seu electrònica i que hi adjunteu la sol·licitud específica que hi trobareu.
  • Caldrà que totes les sol·licituds es presentin amb un mínim de 15 dies naturals d’antelació a la data d’inici de l’activitat prevista. En cas d’incompliment d’aquest termini, la sol·licitud serà desestimada.
  • En cas que no hi hagués resolució expressa en el termini d’un mes, el silenci serà desestimatori.
  • El lliurament de les sol·licituds no pressuposa que la reserva de l’equipament sigui efectiva, ja que serà necessària rebre la notificació de resolució.
  • Les modificacions s’hauran d’informar mitjançant una nova instància que faci referència a la instància principal (cal indicar número de registre d’entrada).
  • Per poder fer ús de les instal·lacions, materials i/o serveis complementaris s’aplicarà la taxa i la garantia corresponent segons les Ordenances municipals vigents.
Back To Top