skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat

SERVEI D’IMPRESSIONS I FOTOCÒPIES

Tenir cura del medi ambient està en mans de tothom, ja que si cadascú de nosaltres fa tot el possible per tenir cura del món on vivim ens estem cuidant de nosaltres mateixos. Una de les coses que podem fer per tenir cura del nostre planeta és fer un ús responsable del consum de paper per tal de preservar els recursos del planeta per a la nostra generació i les futures que estan per venir.

Per tal de donar servei a les entitats de Begues s’estableix el següent protocol amb relació a les impressions i fotocòpies que es realitzen des del Centre Cívic El Roure com un servei gratuït que l’Ajuntament de Begues posa a disposició de les entitats locals.

El requisit imprescindible per fer-ne ús és ser una entitat local de Begues i estar inscrita al registre municipal d’entitats. Els partits polítics, grups o privats en queden exclosos. Cada entitat disposa d’un codi d’ús intern per a la impressora, que permetrà portar un control de les impressions i fotocòpies. Com a màxim anual es podran fer 5.000 unitats en blanc i negre i 2.500 unitats a color.

Protocol d’impressions

Heu d’enviar els vostres arxius al correu electrònic següent: cartells@centrecivicelroure.cat amb 48 hores d’antelació en dies hàbils. Els arxius hauran d’enviar-se en PDF, ortogràficament correctes, i caldrà incloure el text “Amb la col·laboració de (logo de l’Ajuntament de Begues, que podeu trobar a http://www.begues.cat/ajuntament/ajuntament/imatge- corporativa/)”. En cas de difusió d’actes o activitats que requereixin l’aprovació prèvia per part de l’Ajuntament, caldrà incloure el número de registre d’entrada de la sol·licitud per comprovar l’estat de la petició, i només es realitzaran les impressions en cas que s’hagi emès notificació favorable. En cas que no es compleixin aquestes condicions, es desestimarà el servei. 

Al correu s’ha d’indicar:

  • Nom de l’entitat
  • Nombre de còpies
  • Si s’han de penjar als plafons municipals o no
  • Format del paper A3 i A4. En cas de voler un format més petit cal que l’entitat faci el muntatge adaptat a A4 o A3.
  • En blanc i negre o color
  • Número de registre d’entrada de la sol·licitud, en cas que es relacioni amb una petició realitzada.

Només es podran fer impressions en paper reciclat. Si es vol impressions en cartolina (20 unitats com a màxim cada vegada) s’hauran de facilitar per part de l’entitat i en cap cas de gramatge superior a 200 g.

Els cartells es pengen als plafons municipals cada dijous. Per això caldrà tenir en compte que s’hauran d’enviar els arxius com a màxim el dimarts d’aquella mateixa setmana (o el dia anterior hàbil si aquest és festiu).

En el cas que vulgueu recollir personalment les impressions, cal que ens especifiqueu al correu el dia que les vingueu a buscar. L’horari de recollida serà de dilluns a divendres de 10.00 h a 12.00 h i de 17.00 h a 19.30 h. Si no es recullen les impressions, es tindrà en compte per a les següents peticions.

Per fer fotocòpies caldrà deixar el material a Informació amb un mínim de dos dies d’antelació i en horari d’atenció al públic. La recollida serà també en horari d’atenció.

Excepcionalment, es podrà sol·licitar plegar alguns documents i fer ús de la guillotina en autogestió.

Back To Top