skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

Un instrument fonamental per a un bon funcionament democràtic i participatiu de la vida quotidiana en un municipi és el teixit associatiu, la xarxa d’entitats i associacions ciutadanes que, amb treball, implicació i il·lusió, porten a terme diferents projectes i activitats d’interès públic i/o social que complementen l’actuació municipal en diversos àmbits.

El Registre Municipal d’Entitats té per objecte permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats amb seu social a Begues, els seus fins i la seva representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme veïnal i de les activitats d’interès general que desenvolupen.

PROCEDIMENT D’ALTA, MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ I BAIXA DE L’ENTITAT

Procediment d’alta:

 1. Demanar cita al Servei de Suport a les Entitats.
 2. Registrar la documentació sol·licitada a través del tràmit de la seu electrònica Inscripció al registre municipal d’entitats.
 3. Entrevista amb la regidoria de l’àrea corresponent (un cop es disposi de número d’entitat).

Modificació i actualització de dades:
Quan es produeixi alguna modificació de les dades i documents presentats per l’entitat en la seva inscripció del Registre Municipal, caldrà presentar les noves dades en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data en què es modifiquin, mitjançant sol·licitud específica a la seu electrònica de l’Ajuntament (Modificació al registre municipal d’entitats). 

S’entén per dades i documents essencials a l’efecte d’actualització:

 • La reforma d’estatuts.
 • El canvi de domicili social.
 • Els canvis de càrrecs de la junta directiva.
 • Les dades incloses al fitxer d’entitats.

Baixa de l’entitat:

 • Si alguna entitat no presenta el pressupost i el projecte d’activitats, o bé l’actualització de dades o un certificat conforme no ha canviat cap de les dades, durant un període de dos anys consecutius, serà donada de baixa del Registre mitjançant resolució d’Alcaldia, amb el requisit de l’audiència prèvia de l’entitat interessada.
 • La cancel·lació del Registre també pot ser motivada per la voluntària determinació de l’associació o entitat. En aquest cas, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament per tal que se la doni de baixa del Registre.
 • També comportaran la baixa, les següents causes:
  • Incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.
  • La pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre.
  • La manca d’activitat notòria de l’entitat o associació en el municipi, que s’acreditarà mitjançant informe motivat del responsable de l’àrea corresponent.
  • La greu i reiterada vulneració dels objectius i finalitats fundacionals de l’entitat o associació.

CORREU POSTAL

Les entitats que tingueu com a seu social l’adreça del Centre Cívic El Roure,Plaça de l’U d’Octubre de 2017, núm. 1, podeu recollir la vostra correspondència a informació del mateix edifici.

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES DE L’ENTITAT

Les entitats que estiguin donades d’alta al Registre Municipal d’Entitats de Begues abans de l’any 2021, cal que omplin aquest document per autoritzar a l’Ajuntament de Begues a fer la consulta al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia dels següents documents:

 • Estatuts visats pel Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
 • NIF de l’entitat.
 • Resolució del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Back To Top