skip to Main Content
93 639 20 82 ext. 252 begues.entitats@begues.cat

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

Segons la Llei vigent 39/2015, de 2 d’octubre de 2016, totes les entitats estan obligades a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, de manera que les notificacions i la prestació de documents i sol·licituds les han de realitzar a través d’aquest registre electrònic. Per tant, és necessari que cada entitat disposi d’un certificat digital que representi l’entitat.

El certificat digital d’entitat es pot obtenir a l’entitat certificadora CERES (Certificación Española), que és un organisme públic vinculat a la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) i resulta l’entitat més econòmica entre totes les certificadores autoritzades.

Per sol·licitar el certificat podeu fer clic aquí 

La documentació que es necessita per poder obtenir el certificat és la següent:

  • Relativa a l’entitat: certificat del registre públic on estigui inscrita l’entitat (d’Associacions, Protectorat de Fundacions, de la Secretaria General d’Esports, del Departament de Treball, del Ministerio del Interior…) a on constin les dades relatives a la seva constitució. És a dir, un certificat de les dades registrals de l’entitat. 
  • Relativa a la persona representant: certificat del registre públic on estigui inscrita l’entitat on consti el nomenament i vigència del seu càrrec. A més, haurà d’aportar en el moment de l’acreditació presencial, la seva documentació personal:
    • Si té nacionalitat espanyola: el seu DNI, passaport o permís de conduir.
    • Si és una persona ciutadana de la UE/EEE: targeta d’identificació d’estrangers, o certificat de ciutadà o ciutadana de la Unió juntament amb el passaport o DNI del país d’orígen, o NIE junt amb el passaport o DNI del país d’origen.
    • Si és una persona estrangera: Targeta d’identificació d’estrangers o el NIE junt amb el passaport.

Ambdues informacions (dades registrals i dades de l’Òrgan de Govern i vigència dels càrrecs)  es poden agrupar en un únic certificat emés pel Registre que correspongui.

De tota aquesta documentació caldrà aportar original, còpia autoritzada o document compulsat.

El certificat emés pel registre no podrà tenir una data d’expedició superior als 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat digital (el pas següent), sense comptar dissabtes, diumenges ni festius. Per aquest motiu, és convenient no fer la sol·licitud fins que s’hagi rebut el document.

Tota la informació relativa al tràmit la podeu trobar recollida en el següent dossier de formació: Guia de petició del Certificat Digital d’entitats


ENLLAÇOS WEBS D’INTERÈS

Back To Top